Welkom op de website van groep 6! Hier kunt u lezen waar we in groep 6 mee bezig zijn!

Het lokaal van groep 6 bevindt zich op Unit 3. Wij vinden dan ook dat we echte bovenbouwers zijn!

Wij ,13 jongens en 12 meiden, krijgen op maandag t/m donderdag les van meester René en op vrijdag van juf Idith.

We beginnen de dag met lezen. Soms zijn er tijdens het stil lezen kinderen die elkaar helpen met sommen die ze lastig vinden. Fijn om van elkaar te leren!

Na het lezen bidden we en luisteren we naar een Bijbelverhaal. Vervolgens zingen we met elkaar nog een aantal liederen. Eén keer in de week hebben we een kringgebed. Op deze manier kunnen kinderen ook voor elkaar bidden. De Bijbelverhalen die we dit jaar horen gaan over: Samuël, David, koningen van Israël en Juda, Ezra, Nehemia en een aantal verhalen uit het Nieuwe Testament. Bij Kerst, Pasen en Pinksteren zullen we extra aandacht besteden aan de verhalen rondom deze feestdagen.

Na het Bijbelverhaal hebben we ’s morgens nog de volgende vakken: rekenen, spelling en taal.

Rekenen:

Bij rekenen leren we in groep 6 de volgende dingen:

-We leren de getallen t/m 100.000. Ze weten de getallen op de juiste plaats neer te zetten op een getallenlijn. Ze voeren ook diverse rekenkundige bewerkingen uit met deze getallen;

-We leren in groep 6 cijferend optellen en aftrekken (het rekenen onder elkaar);

-We leren in groep 6 rekenen met breuken;

-We leren (eenvoudige) staafgrafieken en cirkeldiagrammen lezen, interpreteren en zelf tekenen;

-We leren rekenen met kommagetallen;

-We leren schattend rekenen;

Verder zal de lesstof die ze al eerder hebben gehad worden uitgebreid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

-Inhoud rekenen (ml, cl, dl, l);

-meten van oppervlakte en oppervlakten vergelijken;

-analoge / digitale klok kunnen aflezen;

Spelling:

In groep 6 wordt er naast de spelling van woorden ook uitvoerig aandacht besteed aan de werkwoordspelling. Op maandag krijgen de kinderen elke week een dictee waarbij ze de woorden die de week ervoor zijn aangeleerd moeten opschrijven. Het dictee wordt dan door een klasgenootje nagekeken, zodat er nogmaals door de kinderen naar de woorden wordt gekeken, ook kunnen de kinderen daarna feedback aan hun klasgenootje geven.  De spelling wordt zowel op Snappet verwerkt, maar ook in een werkschrift.

Taal:

We werken bij taal o.a. aan het uitbreiden van de woordenschat. Elk thema geeft weer nieuwe woorden. Ook leren de kinderen bij taal redekundig en taalkundig ontleden.

Begrijpend Lezen:

Samenvatten, hoofdzaken/bijzaken herkennen, verwijswoorden, signaalwoorden…we leren veel dingen bij begrijpend lezen. Zo worden we voorbereid op het Voortgezet Onderwijs.

Wereldoriëntatie:

’s Middags hebben we op maandag, dinsdag en donderdag aardrijkskunde (Meander), geschiedenis (Brandaan) of techniek / biologie (Naut). Deze lessen doen we samen met de kinderen van groep 6b. Meester René geeft dan de vakken Brandaan en Naut en meester Kees geeft de lessen van Meander. De thema’s die we volgen zijn super-interessant!

Dit schooljaar hebben we op maandag en woensdag gym van meester Stijn. Lekker bewegen en sportief met elkaar omgaan, vinden wij belangrijk.

Ook voor muziek hebben we een vakleerkracht, juf Elsa. We gaan daarom dit schooljaar weer veel zingen en muziek maken. Ook leren we over muziek en muziekinstrumenten.

Naast al deze vakken besteden we ook veel aandacht aan belangrijke thema’s als mediawijsheid, kanjertraining, omgaan met elkaar  en wonderlijk gemaakt. kortom: een druk bestaan in groep 6!

Natuurlijk hebben we ook veel plezier op school: in de pauzes, maar ook tussendoor!