De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met de beleid- en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheid. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Waar gaan we voor: Wij zijn een MR, die de belangen behartigt van de kinderen en het personeel van de Gereformeerde Basisschool ‘de Wingerd’, deel van LEV-WN.

De Wingerd is een christelijke basisschool, waar de Bijbel en een christelijke levensstijl actief worden uitgedragen. In de MR willen wij vanuit onze christelijke grondhouding omgaan met de onderwerpen die wij bespreken.

Waar staan we voor: Wij streven ernaar om herkenbaar te zijn voor onze achterban en het bevoegd gezag. We werken:

 • doelgericht en kundig;
 • betrokken en met bewogenheid;
 • door kwaliteit te waarborgen;
 • door middel van transparante communicatie;
 • positief kritisch en willen proactief zijn.

 

Verdere informatie en hoe we dit willen doen, vindt u in ons activiteitenplan dat we in het schooljaar van 2016/2017 hebben opgesteld.

We stellen ons voor:

De MR bestaat uit zes leden: drie leden vanuit de oudergeleding, drie leden vanuit het team.

Oudergeleding:

 • Mariska Koppejan (moeder van schoolgaande kinderen Abia en Joas);
 • Nellianne van Schaik (moeder van schoolgaande kinderen Bram, Bjorn en Nine);
 • Marion van de Velde (moeder van schoolgaande kinderen Kjeld en Sem), voorzitter;

Teamgeleding:

 • Alinde Hamelink;
 • Dineke de Hond;
 • Paulina de Vries( secretaris);

 

Vergaderdata 2019/2020

dinsdag        01-10-2019
dinsdag        03-12-2019
donderdag   06-02-2020
dinsdag        14-04-2020
donderdag   11-06-2020

 

Doorgaans vinden de vergaderingen plaats in de teamruimte van de school, aanvang 19.30 uur (tenzij anders vermeld). De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Indien u een vergadering van de MR wilt bijwonen vragen we u om zich s.v.p. 24 uur van te voren aan te melden bij de voorzitter van de MR, mrdewingerd@levwn.nl

 

Hoe kunt u ons bereiken?

Wilt u vragen en/of opmerkingen kwijt? óf heeft u een goed idee voor de MR? Dat kan op diverse manieren:

 1. U maakt gebruik van ons inloopspreekuur;

Voor het schooljaar 2019/2020 zullen deze plaatsvinden op woendagmorgen om 08.45 uur. Data volgt nog.

 1. U stuurt de MR een mail: mrdewingerd@levwn.nl
 2. U spreekt één van de leden van de MR aan.

 

Reglementen en Overige informatie:

 Activiteitenplan:

Activiteitenplan2016-2019

Reglement MR:

Reglement MR Primair Onderwijs

Huishoudelijk reglement:

Huishoudelijk reglement

Jaarverslag 2020/2021

Jaarverslag 2020-2021